Hvorfor reparere en fjord?

Indre Oslofjord bærer mange steder preg av tilmudring, og fjorden har lite tang og tare som utgjør viktige leveområder for fisk og smådyr. For å trekke en parallell til land kan man si at tareskogen er fiskens barnehage, og når barnehagene legges ned forsvinner også grunnlaget for blant annet torsk, sei og lyr.

Det er flere og sammensatte grunner til at tang og tare (eller makroalger som de kalles på fagspråket) har gått så kraftig tilbake i Indre Oslofjord:

Høye vanntemperaturer, begrenset lysgjennomslipp/sikt, nedbeiting av kråkeboller og at andre, mindre artsrike algetyper som trådalger etablerer seg der taren har stått, og hindrer reetablering er noen av hovedårsakene.

Vi plasserer ut hummer­hus i områdene der vi har fått gjennomført frednings­vedtak, for å bedre forholdene for hummeren i Oslofjorden.

Fisk og andre dyr trenger skjulesteder, noe som det mange steder er lite av i indre Oslofjord. Utsetting av kunstige rev kan ha stor effekt på den marine faunaen, og Marinreparatørene støper kunstige rev sammen med ungdomsskoleelever, som en del av et undervisningsprosjekt i marin bærekraft.

Vi har sett hvordan et enkelt tau med sukkertare har en magnetisk tiltrekningskraft på fisk. Sukkertare tar også opp næringssalter fra vannet, noe Indre Oslofjord har for mye av, og binder Co2.

I tillegg er sukkertare en spennende ressurs, både som mat, jordforbedrer og på en rekke andre felt.

Blåskjellene er i sterk tilbakegang langs hele Skagerakkysten. Blåskjell er en viktig komponent i økosystemene langs kysten, og har en stor kapasitet til å rense sjøvann.

I januar 2024 åpnet Marinreparatørene Norges første marine nyttehage innenfor hummer­frednings­området på Nesoddtangen.

Her skal vi dyrke sukkertare og blåskjell, som ved siden av fordelene nevnt ovenfor også gir fisk og andre dyr et nytt habitat. Vi håper at dykkeklubber, fjordbrukslag og andre langs hele Indre Oslofjord også vil etablere sine egne marine nyttehager.