Illustrasjonen er generert med Adobe Firefly

Menneskeskapt støy har blitt en betydelig trussel mot livet i havet de siste tiårene. Støy fra skipstrafikk, seismikk, olje- og gassutvinning, militæraktiviteter og annen menneskelig aktivitet forurenser havets akustiske landskap og har en rekke negative effekter på marint liv.

Nesoddtangen, 24. april 2024

 

Hvordan påvirker støy livet i havet?

  • Forstyrrer kommunikasjon og navigasjon: Mange marine arter, som hvaler, delfiner og fisk, bruker lyd til å kommunisere, finne mat og navigere. Menneskeskapt støy kan maskere disse lydene, noe som gjør det vanskelig for dem å finne mat, unngå rovdyr og finne veien.

  • Stress og adferdsendringer: Støy kan forårsake stress hos marine dyr, noe som kan føre til at de endrer adferd, for eksempel ved å unngå viktige områder, bli mer aggressive eller redusere reproduksjonen.

  • Hørselsskader og dødsfall: I ekstreme tilfeller kan høy støy forårsake hørselsskader og til og med dødsfall hos marine dyr. Dette er spesielt relevant for dyr som bruker lyd aktivt, som hvaler og delfiner.


Hvilke kilder til støy er mest problematiske?

  • Skipstrafikk: Skipstrafikk er den største enkeltkilden til støy i havet. Støy fra motorer, propellere og sonar kan forplante seg over lange avstander og forstyrre marint liv i store områder.

  • Seismikk: Seismikk, en metode for å kartlegge havbunnen for olje- og gassutvinning, bruker kraftige lydbølger som kan forårsake hørselsskader hos marine dyr i nærheten.

  • Militæraktiviteter: Militæraktiviteter, som bruk av sonar og eksplosiver, kan også forårsake betydelig støyforurensning i havet.


Hva kan vi gjøre for å redusere støyforurensning i havet?

  • Redusere støy fra skip: Internasjonale regelverk og nasjonale tiltak kan implementeres for å redusere støy fra skip, for eksempel ved å bruke mer stillegående motorer og propellere og ved å etablere stille soner i sensitive marine områder.

  • Regulere seismikkaktivitet: Strengere regulering av seismikkaktivitet kan bidra til å redusere støynivået og beskytte marine dyr. Alternative metoder for kartlegging av havbunnen kan også vurderes.

  • Begrense militæraktivitet: Militæraktiviteter i sensitive marine områder kan begrenses for å minimere støyforurensning.

  • Øke bevisstheten: Økt bevissthet om problemet med støyforurensning i havet hos både publikum og beslutningstakere er avgjørende for å finne effektive løsninger.


Menneskeskapt støy i havet er et komplekst problem med omfattende negative effekter på marint liv. Ved å ta grep for å redusere støyforurensning fra ulike kilder kan vi beskytte havets økosystemer og sikre et sunnere hav for fremtidige generasjoner.


Kilder:

Havforskningsinstituttet: www.hi.no/
FNs miljøprogram (UNEP): www.unep.org
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA): www.noaa.gov