Fredning av hummer

Hummerbestanden i Norge er på et historisk lavt nivå, og til tross for økt regulering av fisket de senere årene står arten oppført i Norsk rødliste som sårbar. Det vil vi gjøre noe med.

Fiskeridirektoratet har de siste årene testet effekten av fredningsområder for hummer. Resultatene har vært svært oppløftende og de har oppfordret alle kystkommuner som har hummer til å nominere fredningsområder.

Marinreparatørene har jobbet med utredning av fredningsområder for hummer i Oslofjorden siden 2015. Vi driver prøvefiske for å måle bestanden, og plasserer ut hummerhus slik at flere hummer finner et godt sted å bo.

Hummerbestanden langs kysten er relativt stabil, men er på et historisk lavt nivå. Siden 1928 er bestanden redusert med 92 prosent.

Indre Oslofjord er Norges tettest befolkede fjordområde. Inkludert befolkningen i nærliggende innlandskommuner er det realistisk å regne at indre Oslofjord har et befolkningsmessig omland på nærmere 1,5 millioner mennesker.

Indre Oslofjord er trolig også blant de tyngst beskattede kystområdene i Norge med et svært intensivt fritidsfiske av hummer.

Hensikten med fredningsområder er å legge forholdene til rette for å kunne gjenoppbygge lokale gode hummerbestander, dels for å sikre økosystemene og det biologiske mangfoldet i fjorden, men også for å sikre at fiske av hummer i områdene som ikke er fredet kan skje på en bærekraftig måte.

I fredningsområdene er det forbud mot bruk av bunnstående redskap gjennom hele året.

Hummerfredning i Indre Oslofjord

Nesoddtangen hummerfrednings­område var det første fredning­sområdet for hummer i Indre Oslofjord. Det ble vedtatt i september 2017 og er om lag 2 km2 stort.

Siden har vi utredet og fått gjennomslag for tre hummer­frednings­områder i Asker, Frogn og Oslo: Nordre Langåra og Jetéen, begge vedtatt i 2021, og Oslo Havn vedtatt i 2022. 

Samme år fikk vi i oppdrag å utrede et egnet område for Bærum kommune. Vårt forslag ble et 4,4 km2 stort område som ligger inntil Nordre Langåra fredningsområde. Til sammen utgjør de to områdene 6,8 km2. Fiskeridirektoratet godkjente området i september 2023.

Vi har også utredet to mulige fredningsområder for Nordre Follo kommune i Bunnefjorden. Kommunen har vedtatt å opprette minst ett fredningsområde, og saken ligger nå hos Fiskeridirektoratet.

Vi regner med at fredningsområdet kommer ut på høring i løpet av sommeren, med vedtak før hummersesongen starter 1. oktober 2024.

Oslopolitiets sjøtjeneste gjorde hyppige kontroller i frednings­områdene under hummerfisket i 2021 og 2022, og fant at fredningen med noen få unntak ble respektert.

Prøvefiske på hummer

Siden 2017 har vi gjennomført årlig prøvefiske på hummer i Nesodden hummerfredningsområde og i et referanseområde utenfor Snarøya. Hummeren blir kjønnsbestemt, målt og fotografert før den slippes ut igjen, og alt av bifangst blir registrert.

Hensikten er å dokumentere effekten av fredningen, og resultatene taler for seg selv: Siden 2017 har dette området hatt mer enn en tredobling av antall hummer registrert.

Slik oppsummerer Fiskeridirektoratet de positive effektene fredningsområder har på bestanden:
  • Det er betydelig flere og større hummer i fredningsområdene.
  • Større hunner bærer flere og større egg, noe som igjen gir flere og større larver med bedre evne til å overleve.
  • De større hunnene bærer i tillegg oftere egg. Studier på eksisterende fredningsområder har vist at man kan forvente opp mot en tredobling i produksjonen av egg og larver i disse områdene sammenlignet med fiskede områder.
  • Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene.
  • Det foregår en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Dette kan ha positive effekter på fisket utenfor.

Hva er et egnet område?

For å vurdere egnetheten av et område til hummerfredning er det flere ulike kriterier og faktorer som må tas med i beregningen. 

Et fredningsområde skal helst ikke være mindre enn 0,5 km2. 

Det må legges til et område med gode levevilkår for hummer, noe som blant annet innbefatter gunstige dybde- og bunnforhold. Hummer lever på dyp fra 5 til 40 meter. 

Særlig er sammenhengende områder med dyp på rundt 10-20 meter av interesse.

Bunnforholdene burde i størst mulig grad være dominert av stein, grus og andre faste substrater.

Utredningsarbeidet er delt opp i registreringer på sjøen under hummerfisket, møter/samtaler med ulike interessenter for informasjon, innspill og medvirkning, og analyse av tilgjengelige kartdata.

Vil din kommune opprette et fredningsområde?

Marinreparatørene sitter med solid kompetanse og erfaring på dette, og bistår gjerne kommuner i dette arbeidet, enten ved å kjøre hele prosessen, eller som konsulenter, for å sikre en best mulig utredningsprosess. Ønsker du å vite mer om dette arbeidet finner du våre utredningsrapporter her. Kontakt oss gjerne på post@marinrep.no.