Marinreparatørene tilbyr et undervisningsopplegg under “Den naturlige skolesekken”.
I prosjektet formidles kunnskap om marine økosystemer gjennom prosjektering og bygging av habitat (kunstige rev) som bedrer livsvilkårene lokalt i sjøen. Opplegget går over et helt skoleår, og starter og avsluttes med feltarbeid.

En rekke steder langs kysten er sjøbunnen og det marine miljøet sterkt preget av menneskelig aktivitet. En av utfordringene i fjorder og skjermede kystområder er en sterk grad av sedimentering.  Dette kommer av stor avrenning fra jordbruk og tidligere tiårs kloakkutslipp, og medfører at mange av de opprinnelige harde flatene er dekket av mudder.
Makroalger (tang og tare) og en rekke marine organismer er avhengig av harde flater (hard substrat) for å kunne leve. Kunstige rev er en betegnelse på alle former for installasjoner under vann som representerer overflater der vekster og organismer kan feste seg, og der strukturene ofte  også fungerer som skjulested for fisk og bunndyr.
Revelementer lages ofte i betong. Betong er tungt, enkelt formbart, miljønøytralt (som ferdig produkt) og har en overflate som er spesielt gunstig for påvekst og feste for ulike makroalger og organismer.  En rekke forhold kan påvirke hva slags liv som vil feste seg til og ha tilhold i revene. Dybde og strømforhold ved plassering, hulrommets størrelse, størrelse og mengde av perforering, ru eller glatt overflate og betongens PH-verdi er slike forhold.

Miljøet under vann er ganske fremmed for de fleste. Selv hvis en betrakter det via en skjerm eller en undervannskikkert, kan det være særlig vanskelig å ta helt inn over seg hva man ser.
Å få være med på å utforme et kunstig rev, er med å levendegjøre havet og de som lever der.

Ved å være involvert i planlegging og bygging av rev og være med på å lage noe som får konsekvenser for det marine livet, kan eleven bli bevisstgjort på at de selv kan være aktive bidragsytere til et bedre miljø og også inspirere til å selv ikke bidra til forurensning av det marine økosystemet
I tillegg til å være en inngangsport til forståelse av marint liv, gir det å påvirke utforming og bygging av rev også muligheter for konkret læring innen en hel rekke fag, Bygging av rev egner seg derfor godt til et tverrfaglig undervisningsopplegg.